سه تکه میز عسلی مدل ثم آهویی

سه عدد میز کوچک ثم آهویی با تخفیف ۱۵%

سه تیکه ثم آهویی۰

بزرگ ۶۰در ۳۷

متوسطه ۴۸در ۳۲

کوچک ۳۶در۲۵