میز جلو مبلی و عسلی مدل گشنیز

یک میز جلو مبلی و سه میز عسلی دایره ای شکل

 یک میز جلو مبلی ۸۰ در ۸۰ سانتیمتری و سه میز عسلی دایره ای شکل به قطر ۴۰ سانتیمتری