مبل استیل پروانه

مبل 9 نفره پروانه تمام چوب راش منبت کاری دستی

9 نفره همراه یک عدد سه نفره - یک عدد دو نفره و 4 تا تک نفره

 منبت کاری دستی

رنگ بندی نامحدود

پارچه به انتخاب مشتری

 

  ضمانت مبل پروانه زیر فاکتور