صندلی تیغ ماهی

صندلی چوبی مدل تیغ ماهی

صندلی تمام چوب مدل تیغ ماهی