صندلی مدل دوتیرک

صندلی مدل دو تیرک چوب تمام راش

صندلی مدل دو تیرک ساخته شده از بهترین چوب راس که بصورت تمام راش ساخته شده