چهار عدد میز عسلی

چهار عدد میز عسلی

چهار عدد میز عسلی که در رنگ های مختلف و به شکل گل در هم قرار می گیرند.