میز و صندلی دو نفره ناهارخوری

میز ناهار خوری مروارید و صندلی چپندر

ناهارخوری

۲نفره

میز مدل مروارید ۶۰۰.۰۰۰تومان

صندلی مدل چپندر ۳۴۰.۰۰۰تومان