مبل نه نفره ال هلالی

مبل ال نه نفره مدل ال هلالی

مبل ال هلالی نه نفره به همراه میز وسط و لاوست زیبا، دارای کلاف از چوب روس و نشیمن فوم سرد