مجسمه پلی استر قلب سوار

مجسمه پلی استری مدل قلب سوار

 مجسمه پلی استری قلب سوار

 به رنگ سیلور

ارتفاع : 40cm