مبل استیل مدل پروگرِس

مبلمان سلطنتی ۹ نفره، مدل پروگرِس