میز ناهار خوری ۴ نفره گرد و کمجا

میز دایره ای شکل کم جا و چهار نفره تمام چوب

صندلی های این میز غذاخوری به زیبایی در فضای زیر میز قرار گرفته و در هنگام جمع شدن میز و صندلی ها کمترین فضای آشپزخانه یا هال شما را اشغال می کنند. 

روی میز از شیشه ای استفاده شده که براساس نظر مشتری رنگش قابل تغییر است.

رنگ چوب و پارچه ی صندلی ها بر اساس خواست مشتریان انتخاب و در تولید استفاده می شود.