میز ناهارخوری چهار نفره مربعی شکل

میز ناهارخوری چهار نفره مربعی شکل کم جا

میز ناهارخوری چهار نفره مربعی شکل به صورت کم جا طراحی شده است و صندلی ها در کمجاترین حالت و زیر میز قرار می گیرند.

انتخاب رنگ چوب، شیشه روی میز و پارچه بر اساس سلیقه مشتری گرامی قابل تغییر و انتخاب است.