کنار سالنی ۱۱ شعله دوبل

کنار سالنی یازده شعله ایستاده با آویزهای کریستال زیبا

⚜ کنار سالنی ۱۱ شعله دوبل

پایه بلند و ایستاده

برنز آبکاری شده